ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılıyor. Yerleştirme, üniversitemiz tarfından her sene önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılıyor. Kontenjanlar, puan ve başarı sıraları o yılın YKS kılavuzunda yer almaktadır.

Kayıtlardan sonra üniversitelerin açık kalan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde yine merkezi olarak ek yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

Fakültemizin eğitim dili İngilizcedir.

Fakültemizde YÖK tarafından belirlenen kurallara göre yatay geçiş yapılmaktadır. Kurum içi, Kurumlararası Genel Not Ortalamasına Göre ve Merkezi Yerleştirme Puanına Göre olmak üzere üç tür yatay geçiş mümkündür.

Öğrencilerimiz https://parola.khas.edu.tr/ sitesinden üniversite ile ilişkili tüm şifrelerini güncelleyebilir.

https://international.khas.edu.tr/ uzantısından bilgi alabilirsiniz. Erasmus bölüm temsilcilerinden de bilgi alınabilir.

Üniversitemizde yaz okulu eğitimi yapılmaktadır. Yaz Okulu için bkz: Akademik Takvim

Evet öğrenim ücretinin dörtte birinin ödenmesi zorunludur.

Öğrenim ücretinin burs ve indirim tutarını aşan kısmının dörtte biri olarak hesaplanır.

https://my.khas.edu.tr/uploads/fıles/mevzuat/lisans-burs-yonergesi2.pdf linkine göre Kadir Has Onur Bursları her yıl bahar yarıyılı sonunda akademik takvime göre tüm sınav notlarının sisteme girilmesini takiben belirlenir. Ayrıca öğrencilerin başvuru yapmaları gerekmemektedir.

Kayıt dondurma halinde öğrencinin 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında öngörülen azami öğrenim süresi işlemez.

Öğrenciler, İngilizce hazırlık programındaki süre hariç olmak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Yaz öğretiminde geçirilen süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

Evet, notun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde, ilgili birime maddi hata itiraz formu doldurarak bulunabilirsiniz.

Güz ve bahar yarıyılı sonu sınavlarından sonra yapılır. Bkz. Akademik Takvim

Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca ağırlıklı genel not ortalamalarının 2.00’ın altında olması nedeniyle yerine getiremeyen, azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, daha önce koşullu başarılı not (DD-DC) ile başardıkları dersler arasından seçecekleri bir dersten, bu dersten girecekleri not yükseltme sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla ek bir sınav hakkı verilir.

https://my.khas.edu.tr/giriş-yap uzantısından e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Not Yükseltme Sınavına başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/onlisans-ve-lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi2.pdf

Genel not ortalaması en az 2.00 olup, bitirme ödevi, bitirme tezi ve bitirme projesi hariç olmak kaydıyla, mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten başarısız olduğu için yerine getiremeyen azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Mezuniyet için gerekli diğer tüm koşulları sağlamış ancak ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında kalmış olan ve yalnızca bir dersten başarısız bulunan azami öğrenim süresi içindeki öğrencilere, bu dersten girecekleri tek ders sınavı sonucunda alacakları notun katkısıyla ağırlıklı genel not ortalamalarını en az 2.00 düzeyine çıkarabilecek durumda olmaları koşuluyla tek ders sınav hakkı verilir. https://my.khas.edu.tr/giriş-yap uzantısından e-posta adresiniz ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Tek Ders sınavına başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.

https://my.khas.edu.tr/uploads/files/mevzuat/onlisans-ve-lisans-egitim-ve-ogretim-yonetmeligi2.pdf

Evet tek ders sınavı sonucunda öğrencinin ilgili dersteki başarı durumu sadece tek ders sınavı notu ile belirlenir.

Sağlık veya diğer haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınav veya yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrencilere, öğrencinin mazereti dersin öğretim üyesi tarafından geçerli kabul edilmesi halinde mazeret sınavı verilebilir.

Öğrencilik statülerinin gerektirdiği kredi yüklerini aşmamak koşuluyla ve danışmanlarının onayıyla ders tekrarı yapılabilir.

Bulunduğu yarıyıl sonunda sınavına girilebilecek tek dersin kredisi dahil olmak üzere, en fazla 6 KHAS kredisi, AKTS kredi sistemine tabi öğrenciler için 12 AKTS arttırılabilir.

Öğrenciler, eğitime başladıkları ilk yarıyıl hariç, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen son başvuru tarihine kadar danışmanının onayını alarak, kredi yüklerini aşmamak koşuluyla, her bir ders için bir defaya mahsus olmak üzere ders ekleme ve/veya ders bırakma işlemi yapabilirler.

Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi/elemanı tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Öğrencilerimiz soruları için İletişim Fakültesi Sekreterliği’ne başvurabilirler:

Ayfer Vatansever | Uzman | [email protected]